Welkom bij GO Sharing

 

1 Algemeen

Dit zijn de algemene voorwaarden (de Voorwaarden) van Go Sharing Belgium BV of enige vennootschap van de GreenMo Group die deze Voorwaarden van toepassing verklaart (Go Sharing).

 

Voor het reserveren en ontgrendelen van onze deelvoertuigen (de Diensten) dien jij (als de Gebruiker) deze Voorwaarden te accepteren bij registratie via de GO Sharing app (de App). Jij dient ons alle benodigde gegevens te vertrekken om de verificatieprocedure af te ronden voor activering van jouw account (het Account). Na onze bevestiging van jouw reservering bestaat tussen ons een huurovereenkomst (de Huurovereenkomst).

 

Het feitelijk gebruik (het Gebruik) van onze deelvoertuigen (de Vervoersmiddelen) kan alleen gestart en beëindigd worden in het daartoe in de App aangewezen zogenaamde Servicegebied.

 

Wij hanteren zogenaamde Spelregels en een zogenaamd Tarievenoverzicht, welke te raadplegen zijn via de volgende links: Spelregels & Tarievenoverzicht. De inhoud van deze links maken integraal onderdeel uit van de Voorwaarden.

 

Wil je meer weten, bezoek dan de website van GO Sharing: www.go-sharing.com (de Website) of benader onze klantenservice (de Klantenservice).

 

2 Account

2.1 Jij bent verantwoordelijk voor jouw Account, waaronder ten aanzien van de juistheid, veiligheid en gebruik ervan, alsmede de toegang daartoe.

2.2 Bij een vermoeden dat iemand anders jouw Account gebruikt, dien jij dit direct te melden bij de Klantenservice.

2.3 Bij een vermoeden van niet naleving van de Huurovereenkomst, kunnen wij jouw registratie weigeren, Account blokkeren of onze Diensten (inclusief het Gebruik zelf) opschorten, beëindigen of naar onze discretie op een andere manier beperken.

2.4 Het is niet toegestaan andere personen toegang te geven tot jouw Account.

 

3 Gebruik

3.1 Een geslaagde reservering betekent niet dat er een (functionerend) Vervoersmiddel beschikbaar is.

3.2 Het Gebruik eindigt wanneer in de App de melding is verschenen dat het Gebruik succesvol is beëindigd.

3.3 De maximale tijdsduur voor het Gebruik van het Vervoersmiddel is in elk geval niet langer dan zeven dagen.

 

4 Tegoed

4.1 Indien jij een tegoed voor Gebruik (het Tegoed) aanschaft, dan geldt als uitgiftedatum het moment dat het Tegoed op het Account zichtbaar is.

4.2 Tegoeden in het kader van promotionele activiteiten zijn 30 dagen geldig. Andere Tegoeden vervallen één (1) jaar na de uitgiftedatum.

4.3 Tegoeden zijn persoonlijk en na verloop van enige wettelijke bedenktermijn niet inwisselbaar voor geld.

4.4 Enige restitutie is enkel mogelijk van onaangebroken Tegoeden.

 

5 Betaling

5.1 Wij stellen de kosten van jouw Gebruik vast conform het Tarievenoverzicht. Heb je een abonnement of een kortingscode? Dan houden we hiermee rekening.

5.2 Voordat jij het Gebruik kan starten, selecteer jij de gewenste betaalmethode. Is er een borgsom van toepassing? Dan machtig je ons om de borgsom (zoals vooraf gecommuniceerd) in rekening te brengen.

5.3 Bij het uitblijven van tijdige betaling kunnen wij een incassoprocedure starten. Daarmee en daaruit volgende kosten berekenen wij aan jou door, en/of verrekenen wij met een eventuele borgsom.

5.4 Bij schade of ongeval bij Gebruik van de Dienst brengen wij jou het eigen risico van het Vervoersmiddel in rekening. Staat vast dat dit bedrag de kosten overtreft, dan zullen wij het verschil overmaken op jouw bij ons bekende bankrekening.

 

6 Derden-facturering

6.1 Wij kunnen rechtstreeks contact opnemen met de derde van wie jij betaalgegevens hebt opgegeven (de Derde) teneinde te verifiëren of je vereiste toestemming daarvan hiervoor hebt verkregen.

6.2 Heb je geen toestemming? Dan dien jij zelf de openstaande vorderingen te betalen en ben je aansprakelijk voor eventueel door ons geleden schade.

6.3 Heb je wel toestemming? Dan is de Derde naast jou hoofdelijk verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle uit deze Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen.

 

7 Aansprakelijkheid

7.1 Enkel bij opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van Go Sharing zijn wij aansprakelijk.

7.2 Onze aansprakelijkheid beperkt zich in elk geval tot de dekking onder onze geldende verzekeringen.

7.3 Bij geen dekking is onze cumulatieve aansprakelijkheid beperkt tot maximaal EUR 25.000.

7.4 Jij vrijwaart ons voor alle vorderingen van derden en enige daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid.

 

8 Opzegging

8.1 De Huurovereenkomst moet schriftelijk (waaronder ook per e-mail) worden opgezegd.

8.2 Bij schending van de Voorwaarden kunnen wij de Huurovereenkomst direct beëindigen. Anders geldt voor beide partijen een opzegtermijn van twee weken.

8.3 Bij opzegging dien jij direct eventuele nog openstaande betalingen te voldoen.

8.4 Wij kunnen enige overeenkomst met jou zonder opgaaf van redenen opzeggen.

 

9 Overige voorwaarden

9.1 Jij heeft ons hierbij toestemming tot het verwerken van jouw persoonsgegevens. Hoe wij dat doen? Dat leggen wij uit in onze zogenaamde Privacy Policy op onze Website.

9.2 Jij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan ons verstrekte informatie.

9.3 Wij kunnen de Voorwaarden wijzigen. Eventuele wijzigingen worden in de App en/of op onze Website gepubliceerd.

9.4 Mochten een of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden ongeldig of nietig zijn of worden, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

9.5 Op deze Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing.

  • © 2023 go-sharing.com